Właściwości Dokumentacja Zrzuty ekranu Klienci Kontakt

Adminer Pro - Właściwości

Właściwości przejęte z SQL skryptu

Większość funkcjonalności jest bezpośrednio wzięta ze skryptu SQL użytego do wytworzenia bazy danych. Takie podejście oszczędza czas, aby utworzyć bazę danych i interfejs administracyjny - większość instrukcji wystarczy wpisać tylko raz.

Właściwości przejęte z komentarzy SQL

Właściwości Adminera, które nie mogą być przejęte bezpośrednio ze składni SQL, są wpisane do SQL komentarzy. Pierwszy taki komentarz jest -- adminer: z globalnym ustanowieniem. Komentarz każdej kolumny służy jako jego opis, i może również zawierać specjalne instrukcje zamknięte w nawiasach klamrowych. Np. {EMAIL} oznacza kolumnę z adresem e-mailowym, który jest sprawdzany przy umieszczaniu i wyświetlany jako link.

Żadne zależności

Wytworzenie interfejsu nie zależy od żadnych zewnętrznych bibliotek lub frameworków. Wygenerowany kod jest standardowym PHP łatwym do modyfikacji i gotowym do wgrania na serwer klienta.

Zestawy znaków i języki

Wewnętrzne kodowanie Adminera jest UTF-8 i wyjście może być zamienione na inne obsługiwane kodowanie biblioteki iconv. Interfejs może być generowany w dowolnym kodowaniu w języku czeskim i angielskim, lub z przełączaniem tych języków.

Dyzajn

Wygląd administracyjnego interfejsu moze być łatwo dostosowany poprzez edycję CSS lub przetworzeniem wygenerowanego kodu. Wszystki wygenerowany kod HTML i nawet kod PHP może być dostosowany.

Ochrona hasłem

Dostęp do administracyjnego interfejsu jest możliwe zabezpieczyć nazwą użytkownika i hasłem, które może być stałe albo ładowane z wybranej tabeli. Wszystkie hasła są przechowywane w MD5 lub SHA-1 hashe z możliwością ochrony HMAC.

Powiązania między tabelami

Jeśli w kolumnie odnosi się do innej tabeli, to wyświetla się domyślna kolumna celowej tabeli. W edycji jest wyświetlany jako lista rozwijana. Tabele używane do łączenia M: N są wyświetlane jako listy pól wyboru lub multi <select>. Jeśli są w łączącej tabeli inne kolumny, można ich edytować, jak również. Jeśli jest tabela zależna od innej tabeli, moźe być edytowana w <iframe> lub bezpośrednio z innymi wpisami tabeli nadrzędnej.

Typy danych

Rozpoznawane są wszystkie typy danych. Np. kolumna typu date może być edytowana jak normalne pole tekstowe, z pomocą kalendarza lub oddzielnie po częściach rok, miesiąc i dzień. Typ bool jest wyświetlany jako pole wyboru, numeryczne typy danych są sprawdzane na swój zakres stosowania, typy enum i set są również wspierane. Pomocą atrybutu {HTML} może być u każdej pozycji zaznaczone, że wynik nie ma być traktowany jak HTML.

Ograniczanie dostępu do tabeli i kolumn

Jakakolwiek tabela może być całkowicie ukryta w interfejsu administracyjnym przy użyciu REVOKE SELECT. Umieszczenie, zmiana, usuwanie może być ukryte w ten sam sposób. Każda kolumna może być ukryta w interfejsie nie napisaniem opisu. Z wyciągu może być ukryty przez & i edycje można wyłączyć instrukcją {UNEDITABLE}.

Ograniczenia

Wszystkie kolumny z atrybutem NOT NULL muszą być umieszczone. Respektuje się wartość DEFAULT dla wszystkich kolumn. Umieszczone wartości są sprawdzane przez ograniczenie CHECK.

Sortowanie tableli

Większość interfejsu administracyjnego umożliwia sortowanie tabel według dowolnej kolumny. Ten sposób sortowania jest bardzo powolny bez indeksów i nie można sortować tabelę np. najpierw według typu i następnie według imienia. Adminer umożliwia sortowanie tabeli według naturalnych indeksów. To eliminuje wady obu. Każdy indeks może być oznaczony tak, że według niego nie będzie się sortować, i na odwrót można dodać inne sposoby sortowania niezależnych na indeksach. Jedna kolumna może być oznaczona do ręcznego sortowania - wartości w tej kolumnie są utrzymywane jako numery od jednego do całkowitej liczby wartości.

Większość interfejsów administracyjnych pozwala wyszukiwanie według wartości we wszystkich kolumnach. Adminer idzie dalej - każdą kolumne można przeszukiwać jakimkolwiek operatorem, jedna kolumna może być wykorzystywana do wyszukiwania kilka razy (więcej niż 1000 i mniej niż 2000). Indeksy fulltextowe są również brane pod uwagę.

Inne właściwości

Adminer wspiera zapisywanie plików do określonego katalogu lub do kolumny typu blob, prace z obrazkami (sprawdzenie maksymalnego rozmiaru i resampling na dane rozmiary) i wysyłanie e-maili na wszystkie adresy w tabeli.